Založení/vznik obchodní společnosti

Co je to obchodní společnost a jaké jsou typy společností?

Z ekonomického hlediska je společnost právnickou osobou, které byly založeny za účelem podnikání

Dělíme je na osobní a kapitálové. Hlavní rozdíl je v ručení – u osobních společností je ručí majetkem, kdežto u kapitálových nikoliv.

  1. Osobní
  • Zde patří:

v. o. s. = veřejná obchodní společnost

k. s. = komanditní společnost

Charakteristika osobních společností:

Neomezené ručení (včetně osobního majetku).

Ručení rovným dílem.

Tyto společnosti nemají předepsány statutární orgány –> osobní účast společníků na řízení společnosti.

Není předepsán minimální základní kapitál.

 

  1. Kapitálové

s. r. o. = společnost s ručením omezeným

a. s. = akciová společnost

evropská společnost

evropské hospodářské zájmové sdružení

Charakteristika kapitálových společností:

Ručení je omezené nebo žádné.

Osobní účast na řízení není vyžadována.

Je stanoven minimální základní kapitál a tvorba rezervního fondu (u s. r. o. minimálně deset procent a u a. s. dokonce dvacet procent). Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.

lidé a čísla

Právnické osoby jsou povinni uvádět typ společnosti do obchodní firmy.

 

Jak založit obchodní společnost?

Založení společnosti = sepsáním společenské smlouvy, která musí být podepsána všemi účastníky a notářsky ověřena. Nebo zakladatelskou listinou (založena touto listinou může být pouze pokud je jeden zakladatel).

kancelář a zaměstnanci

Spousta lidí si plete pojem založení a vznik. Jak už jsem zmínila výše, obchodní společnost je založena podepsáním společenské smlouvy/zakladatelské listiny a kdy tedy vzniká? Vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí být podán do devadesáti dnů od založení společnosti.

Dále jsme se bavili o základním kapitálu. Věděli byste, co je to vůbec je? Ne? Nevadí! Jde o jak peněžní, tak i nepeněžní vyjádření vkladů od společnosti.