Skutečně existuje cancel culture?


Pokud se v dneÅ¡ní dobÄ› pohybujete alespoň trochu na internetu, jistÄ› jste zaregistrovali i pojem „cancel culture“. AÄkoliv na nÄ›j narazíme spíše v anglicky mluvících diskusích, zaÄíná již pronikat i do Äeského jazyka. Je tedy dobré podívat se, co vlastnÄ› pÅ™esnÄ› znamená a co vÅ¡e pod nÄ›j můžeme zaÅ™adit.

 

V pÅ™ekladu toto sousloví znamená ruÅ¡ení kultury, a to v podstatÄ› také vystihuje jeho podstatu. Jedná se o potlaÄování urÄitých Äástí aÅ¥ už naší Äi cizí kultury ve snaze ji v podstatÄ› vymazat z historie. ZaÅ™adit sem můžeme například bourání soch, ale vÄ›tÅ¡inou se hovoří pÅ™edevším o potlaÄování knih Äi filmů a jejich stažení z knihkupectví, knihoven Äi kin.

 

každý z nás je jiný

 

Obvykle je uvádÄ›ným důvodem to, že mají závadný obsah. Obvykle se jedná o obsah rasistický, případnÄ› zaměřený na potlaÄení jiných menÅ¡in, a to je nÄ›co, co se v dneÅ¡ní dobÄ› vůbec nenosí. Problém je vÅ¡ak v tom, že v dobÄ›, kdy bylo ono dílo napsáno Äi natoÄeno, mohla být (a Äasto také byla) situace jiná, a ono pouze odpovídá normám, které tehdy ve spoleÄnosti panovaly.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda je to skuteÄnÄ› nÄ›co, co bychom mÄ›li dÄ›lat. JistÄ›, rozhodnÄ› není v pořádku podporovat rasismus, avÅ¡ak je bez debat, že byl souÄástí naší historie, aÅ¥ se nám to líbí, nebo ne. A právÄ› z toho se můžeme použit.

 

mezinárodní den žen

 

NÄ›co jiného jsou samozÅ™ejmÄ› díla urÄená dÄ›tem. Ty totiž jeÅ¡tÄ› nemají dostatek rozumu na to, aby dovedly kriticky posoudit, zda je pÅ™edkládaná myÅ¡lenka skuteÄnÄ› tak dobrá, jak jim kniha tvrdí. Pokud tedy budou Äíst například pohádky se silnÄ› rasistickými motivy, je velmi dobÅ™e možné, že to na nich zanechá následky.

 

Proto je nutné posoudit v podstatÄ› každý případ individuálnÄ›, abychom skuteÄnÄ› vyÅ™adili pouze to, co je opravdu závadné, a co může i dnes napáchat Å¡kody. NÄ›co takového posoudit vÅ¡ak není vůbec jednoduché. Není tedy divu, že toto téma vzbuzuje tolik kontroverze.